Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aequam memento rebus in arduis servare mentem.
Hľaďže zachovať pokojnú myseľ v nešťastí.

Aeternum sub sole nihil.
Nič pod slnkom nie je večné.

Aliter in theoria, aliter in praxi.
Inak v učení, inak v skutočnosti.

Alium silere quod voles, primus sile.
O čom budeš chcieť, aby iný mlčal, o tom ty prvý mlč.

Amicum raro invenis, cito amitiis.
Priateľa zriedka nachádzaš, no chytro strácaš.

Aurum destructor vitae princepsque malorum.
Zlato - ničiteľ života a pôvodca nešťastí.

Ave imperator, morituri te salutant!
Buď pozdravený cisár, odsúdení na smrť ťa pozdravujú!

Cucullus non facit monachum.
Kapucňa nerobí mnícha.

Divitiae addunt amicos, a paupere autem et hi quos habuit, separantur.
Bohatý má veľa priateľov, ale málo pravých; chudobný má málo priateľov, ale iba pravých.

Doctrina est fructus dulcis radicis amarae.
Učenosť je sladký plod horkého koreňa. Dubium est initium sapientiae.
Pochybovačnosť je začiatkom múdrosti.

Errare humanum est.
Mýliť sa je ľudské.

Et gaudium et solacium in litteris est.
V liste je aj potešenie, aj útecha.

Homines, quo plura habent, eo ampliora cupiunt.
Ľudia čím viac majú, tým viac si žiadajú.

Liber populus est is, qui nullius alterius populi potestati est subiectus.
Slobodný je ten národ, ktorý nie je podriadený moci nijakého iného národa.

Numqam aliud natura aliud sapientia dicit.
Nikdy nehovorí príroda jedno a múdrosť druhé.

Omne verum simplex.
Všetko pravdivé je jednoduché.

Plus vera ratio valent quam vulgi opinio.
Väčšiu cenu má skutočná pravda ako mienka pospolitéhu ľudu.

Quid dulcius quam habere, quocum omnia audeas sic loqui ut tecum?
Čo je milšie ako mať niekoho, s kým sa smieš o všetkom pozhovárať tak ako so sebou?

Vitam impendere vero.
Život zasvätiť pravde.

Unus pro omnibus, omnes pro uno.
Jeden za všetkých, všetci za jedného.

Trahit sua quemque voluptas.
Každého ťahá jeho záľuba.

Ad conectendas amicitias vel tenacissimum vinculum est morum similitudo.
Na nadviazanie priateľstiev vari najpevnejším putom je podobnosť pováh.

Fata volentem ducunt, nolentem trahunt

Toho, kto chce, osud vedie, toho kto nechce, ťahá

Seneca

Festina lente!

Ponáhľaj sa pomaly!

Suetonius

Fide, sed cui vide!

Dôveruj, ale daj pozor na to komu!

Lingua lapsa verum dicit

Pomýlený jazyk vraví pravdu

Maximum remedium irae est mora

Najúčinnejším liekom proti hnevu je odklad.

Seneca ml.

Medicina vinci fata non possunt

Osudy sa nedajú premôcť liekom

Marcus Fabius Quintilianus

Melius in Tartarum quam sub iugum!

Lepšie je (ísť) do podsvetia (=pekla) ako do otroctva!

Miserum est tacere cogi, quod cupias loqui

Žalostné je musieť mlčať o tom, o čom by si chcel hovoriť

Publilius Syrus

Nihil habenti nihil deest

Tomu kto nič nemá nič nechýba

Nihil sine causa

Nič nie je bez príčiny

Omnia mea mecum porto

Všetko svoje nesiem so sebou

Bias

Pax tecum

Pokoj s tebou

Per angusta ad augusta

Cez tieseň k nádhere

Per pravum socium vir venit in vitium

Vplyvom zlého spoločníka sa človek dostáva na zlé chodníčky

Per risum multum poteris cognoscere stultum

Sprostého budeš môcť poznať podľa hojného smiechu

Potius sero quam numquam obviam eundum est audaciae temeritatique

Lepšie neskoro ako nikdy treba sa postaviť do cesty bezočivosti a ľahkomyseľnosti

Titus Livius

Pulsate et aperietur vobis

Klopte a otvoria vám

Lukáš, evanielista

Quod cito fit, cito perit

Čo chytro vzniká, chytro zaniká

Quot homines, tot sententiae

Koľko ľudí toľko názorov

Terentius

Quod licet Iovi, non licet bovi

Čo je dovolené bohovi, nie je dovolené volovi

príslovie

Quod non dedit fortuna, non eripit

Čo osud nedal, to neberie

Seneca ml.

Rem tene, verba sequentur

Ovládaj vec, slová prídu

rečnícka zásada Catona staršieho

Saepe discipuli magistros doctrina superant

Často žiaci učenosťou prevyšujú učiteľov

Saepe summa ingenia in occulto latent

Najväčšie talenty zostávajú často utajené

Plautus

Scio me nihil scio

Viem, že nič neviem

Sokrates

Si vis amari, ama!

Ak chceš byť milovaný, miluj!

Seneca ml.

Si vis pacem, para bellum!

Ak chceš mier, pripravuj vojnu!

Flavius Vegetius

Si vis, ut loquar, ipse tace

Ak chceš, aby som hovoril, ty sám čuš

Marcus Valerius Martialis

Stultitia morbus est animi

Hlúposť je choroba ducha

Seneca ml.

Sui cuique mores fingunt fortunam

Každému je tvorcom šťastia jeho vlastný charakter

Cornelius Nepos

Sus Minervam docet

Sviňa poučuje Minervu

Cicero

Temeritas est damnare, quod nescias

 

Je nerozumné odsudzovať to, čo nepoznáš

Ulula cum lupis, cum quibus esse cupis

Zavýjaj s vlkmi, s ktorými chceš žiť

Vasa vacua plurimum sonant

Prázdne nádoby najviac zvuku vydávajú

Vade in pace

Choď v pokoji

Starý zákon

Vultus est imago animi

Tvár je obrazom ducha

Cicero

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář